Yhteistyötoimikunnan toimintaohje

Voimassa 1.1.2018 alkaen

1. YLEISTÄ

Yhteistyötoimikunta on noutajarotujärjestöjen alainen toimikunta, joka edistää noutajarotujärjestöjen välistä yhteistyötä. Yhteistyötoimikunnan tarkoituksena on huolehtia noutajaharrastukseen liittyvästä rotujärjestöjen välisestä koordinoinnista sekä noutajaharrastuksen kehittämisestä kaikki harrastajat ja heidän tarpeensa huomioiden.

 

 2. KOKOONPANO JA VALINTA

Yhteistyötoimikunta koostuu noutajarotujärjestöjen (Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry, Labradorinnoutajakerho ry, Novascotiannoutajat ry, Suomen Noutajakoirajärjestö ry ja Suomen sileäkarvaiset noutajat ry) vuosittain nimeämistä edustajista ja heidän varahenkilöistään. Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n alaiset Chesapeakekerho ry ja Kiharakerho ry, sekä kaikkien rotujärjestöjen alainen tuomaritoimikunta nimeävät jokainen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joilla on puheoikeus, muttei äänioikeutta. Edustajia on mahdollista vaihtaa tarvittaessa. Toimikunta voi lisäksi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita käsiteltävistä asioista riippuen.

Toimikunta valitsee äänioikeutetuista jäsenistä vuosittaisen puheenjohtajan järjestäytymiskokouksessaan. Toimikunnan sihteeri voidaan valita kaudeksi kerrallaan tai kokouksittain toimikunnan päätöksellä. Toimikunnan sihteeri voidaan valita myös toimikunnan ulkopuolelta.

Yhteistyötoimikunta voi perustaa alaisuuteensa työryhmiä valmistelemaan tiettyä asiaa tai muuta tarkoitusta varten. Työryhmän jäseniä voidaan kutsua yhteistyötoimikunnan ulkopuolelta.

 

 3. KOKOUKSET

Toimikunta järjestäytyy vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle edellisen vuoden puheenjohtaja.   Muutoin Yhteistyötoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai vähintään kahden toimikunnan varsinaisen äänivaltaisen jäsenen sitä vaatiessa. Toimikunnan kokousten esityslista jaetaan rotujärjestöjen hallituksille 14 vrk ennen kokousta.

Yhteistyötoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme äänivaltaista jäsentä on läsnä.  Kokouksiin voivat osallistua sekä varsinaiset että varajäsenet. Kokouksissa on äänioikeus rotujärjestöjen edustajilla. Yhteistyötoimikunnan päätöksissä pyritään yksimielisyyteen, mutta jos siihen ei päästä, päätös tehdään enemmistöpäätöksenä paikalla olevien äänivaltaisten kesken. Tätä toimintaohjetta muutettaessa päätös tulee tehdä vähintään kahden äänen enemmistöllä.   Äänten mennessä tasan, asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Yhteistyötoimikunta pitää kokouksistaan pöytäkirjaa, joka jaetaan toimikunnan jäsenille, varajäsenille sekä rotujärjestöille.

 

 4. TEHTÄVÄT

Yhteistyötoimikunnan tehtäviä ovat:

  • Noutajaharrastuksen edunvalvonta
  • Yhteistyön edistäminen eri noutajarotujen välillä
  • Koordinoida kaikkia noutajarotuja koskevien asioiden ja päätösten tiedottamisesta
  • Esittää rotujärjestöjen hallituksille noutajien rodunomaisiin kokeisiin liittyvät tuomaritoimikunnan kanssa valmistellut sääntö- ja ohjesääntömuutokset.
  • Esittää rotujärjestöjen hallituksille MEJÄ-kokeisiin liittyvät, MEJÄ-ylituomarikollegion valmistelemat sääntö- ja ohjesääntömuutokset.
  • Vastata edustusjoukkuetoiminnan organisoinnista ja kehittämisestä eri lajien osalta
  • Kehittää ja organisoida rodunomaisten lajien toimitsija-, ym. koulutusta
  • Hoitaa rotujärjestöjen hallitusten antamia tehtäviä
  • Huolehtia osaltaan MEJÄ-ylituomareiden koulutuksen ja jatkokoulutuksen, sekä MEJÄ-ylituomarikollegion rahoittamisesta.

 

5. TOIMINTAOHJEEN VOIMASSAOLO

Tämän toimintaohjeen ja siihen tehtävät muutokset hyväksyy rotujärjestöjen hallitukset ja se on voimassa hyväksymispäivästä lähtien.

 

6. TALOUS

Yhteistyötoimikunnan kustannukset jaetaan tasan neljään osaan. Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry, Labradorinnoutajakerho ry ja Suomen Noutajakoirajärjestö ry maksavat jokainen yhden osuuden. Suomen Sileäkarvaiset Noutajat ry ja Novascotiannoutajat ry maksavat neljännen osuuden puoliksi.

Toimikunta laatii vuosittain toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman, siihen liittyvän talousarvion sekä tuloslaskelman. Toimikunta valitsee keskuudestaan henkilön, joka valvoo toimikunnan rahaliikennettä. Toimikunnan mahdollinen ylijäämä vähennetään seuraavan vuoden maksuosuuksista.

MEJÄ-ylituomarikoulutuksen ja jatkokoulutuksen osalta rahoitukseen osallistuvat Yhteistyötoimikunta, Suomen mäyräkoiraliitto ja Suomen spanieliliitto, kaikki yhtä suurin osuuksin. MEJÄ-ylituomarikollegio laatii vuosittain toimintasuunnitelman, siihen liittyvän talousarvion ja tuloslaskelman, joihin maksuosuudet perustuvat.

Hyväksytty 11/2017