Tiedotteet 2024

Tiedote 22.04.2024

NOME-B damikokeet, AVO- ja VOI-luokat

Tuomarikunta kokoontui maaliskuun lopulla keskustelemaan virtuaalisten iltakahvien merkeissä ajankohtaisista asioista. Koska damikokeet yleistyivät viime kaudella vallinneen lintuinfluenssaepidemian ja siitä aiheutuneen riistojen käytön rajoitusten takia, niihin liittyen linjattiin seuraavaa: 

 • Kokeessa käytettävien damien tulee olla käytettyjä, mutta ehjiä ja puhtaita. 
 • Dameja ei hajusteta koekäyttöä varten. 
 • Erilaisia dameja voi käyttää monipuolisesti, kunhan samassa osasuorituksessa kaikille koirille käytetään samanlaista damia ja kaikki damit ovat sääntöjen mukaisesti kangaspäällysteisiä. 
  • On mahdollista käyttää värillisiä, kaksivärisiä, liehukkeellisia jne. dameja samaan tapaan kuin erilaisia riistojakin, esim. näkyvyyden lisäämiseksi tai vähentämiseksi tilanteen ja tarpeen mukaan. 
  • 500 g damit soveltuvat yleisesti ottaen hyvin koekäyttöön. On kuitenkin mahdollista käyttää myös painavampia tai kevyempiä dameja tilanteen mukaan, samaan tapaan kuin erilaisia riistojakin. 
 • Samassa maastossa ei tule järjestää edellisenä päivänä riistakoetta. 
  • Jos viikonlopun aikana järjestetään samaan maastoon sekä damikoe että riistakoe, niin damikoe ensin. 
 • Erityistä huolellisuutta on noudatettava siinä, että damit eivät uppoa tai niitä ei laiteta liian peitteisiin maastonkohtiin, jotta koiralla on mahdollisuus saada niistä vainu. 
 • B-kokeet on kuitenkin suotavaa pyrkiä järjestämään kaikissa luokissa ensisijaisesti riistakokeina, mikäli riistojen saatavuus ja lintuinfluenssatilanne sen sallii. Etenkin arvokokeet, kuten SM-koe, tulisi pyrkiä järjestämään aina riistoilla. 

Tiedote 06.03.2024 

Noutajien taipumuskokeen ylituomarikoulutus järjestetään vuonna 2025.  Hakumenettely tullaan käynnistämään loppuvuodesta 2024.

Tuomaritoimikunta valitsee hakijoiden joukosta koulutukseen pääsevät henkilöt ottaen huomioon hakijan koemuotokohtaisten vaatimusten täyttymisen sekä muut ominaisuudet toimia ko. koemuodon tuomarina. Kursseille hyväksyttävien tulee luotettavasti osoittaa täyttävänsä seuraavat vaatimukset:  

 1.  ovat Kennelliiton ja rotujärjestön jäseniä
 2. ovat toimineet aktiivisina noutajaharrastajina vähintään viisi (5) vuotta, johon on sisällyttävä tehtäviä rotujärjestön tai sen jäsenyhdistysten kouluttajana, kokeiden järjestelyissä ja toimitsijana
 3. ovat toimineet vähintään kaksi (2) kertaa noutajien taipumuskokeen vastaavakoetoimitsijana
 4. voimassa oleva koetoimitsijakortti
 5. omaavat voimassa olevan metsästyskortin ja metsästysaseen hallussapitoluvan
 6. ovat osallistuneet noutajien NOME B -metsästyskokeen VOI-luokkaan kouluttamallaan koiralla
 7. ovat perehtyneet noutavien koirien käyttöön metsästystehtävissä ja toimineet noutajan ohjaajana metsästyksessä
 8. hakijoilla tulee olla rotujärjestön tai sen jäsenyhdistyksen kirjallinen suositus

Tiedustelut kurssista:  Pauliina Ahola, reedrunners (at) gmail.com

Tiedote 03.02.2024 

Uusi eläinten hyvinvointilaki voimaan 1.1.2024 

 Uusi eläintenhyvinvointilaki on astunut voimaan vuoden 2024 alussa. Laki korvaa aiemman eläinsuojelulain. Kennelliitto on tiedotteessaan jakanut tärkeimmät koiria koskevat lakimuutokset. Kennelliiton tiedotteen mukaan uuden lain tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta. Lain tarkoituksena on myös lisätä eläinten kunnioitusta ja hyvää kohtelua. Eläinten itseisarvo on kirjattu lakiesityksen perusteisiin. Kennelliiton tiedote: 

 https://www.kennelliitto.fi/koiran-omistaminen/koiriin-liittyva-lainsaadanto/elainten-hyvinvointilaki-turvaa-koirien-hyvaa-elamaa 

Noutajien tuomaritoimikunta valmistelee kaikkia noutajien kokeita koskevaa ohjeistusta kevään aikana. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa koekäytänteitä ja turvata kokeiden järjestäminen myös tulevaisuudessa. Myös Kennelliitto on ajanmukaistamassa koetoimintaa. Tuomaritoimikunta on ollut mukana valmistelemassa Kennelliiton eettistä ohjeistusta, ja tuomaritoimikunta tiedottaa ohjeistuksesta ja antaa omia suosituksiaan erillisillä eettisillä ohjeilla tulevaa kautta varten.  


Noutajahihnan käyttö kokeissa on edelleen sallittua 

Tuomaritoimikunnalle on tullut kentältä viestiä, että jotkut toimijat ovat kieltäneet perinteisen noutajataluttimen käytön toiminnassaan uuden lain nojalla. Tuomaritoimikunta on ollut yhteydessä maa- ja metsätalousministeriöön, josta saadun tiedon mukaan noutajatalutin (tai kuristuspanta) ei ole lain §18:ssa kiellettyjen välineiden listalla, eikä ministeriöllä ole tarvetta tai aikeita kieltää noutajataluttimen käyttöä, hallussapitoa tai valmistusta erillisellä asetuksella myöskään jatkossa, koska noutajatalutin ei kuulu tämän kategorian välineisiin. Noutajataluttimen käyttö on sallittu myös jatkossa kaikissa noutajien kokeissa.  

Noutajatalutin on yksinkertainen talutin, josta koira on helppo vapauttaa tehtäviin nopeasti. On tärkeää, ettei koiran kaulassa ole mitään talutinta sen tehdessä maastossa töitä vauhdilla. Kaulassa oleva esine voi tarttua kiinni esim. oksaan, ja voi täten aiheuttaa koiran vakavan loukkaantumisen. Tuomaritoimikunta huomauttaa, että noutajatalutin on tarkoitettu käytettäväksi koirilla, joiden talutinkäyttäytyminen on jo suurelta osalta hallinnassa, ts. koira ei tarpeettomasti vedä taluttimessa. On erittäin tärkeää opettaa koira kulkemaan hallitusti taluttimessa, oli se millainen tahansa. Yksi tärkeä osa-alue, mitä kokeissa testataan, on koiran hillitty seuraaminen ohjaajan vierellä. Tämä on osa onnistunutta ja turvallista metsästyspäivää. Jos koiran seuraaminen noutajataluttimessa on huonoa, on tarkoituksenmukaisempaa käyttää normaalia kaulapantaa ja erillistä hihnaa. Koiraa ei tule koskaan jättää yksin kiinni mihinkään (puuhun, reppuun tms.) noutajataluttimessa.  

 Uusi eläinten hyvinvointilaki 

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230693 


Eläinten hyvinvointilaki ja noutajien metsästyskokeet 

 Uusi laki säätelee myös eläinkilpailujen järjestämistä. Kiellettyä on järjestää kokeita, joissa esimerkiksi vahingoitetaan tarkoituksellisesti eläimiä. Sallittua on kuitenkin järjestää metsästyskokeita, joissa kohderiistana toimivat luonnonvaraiset eläimet niiden luontaisessa elinympäristössä. Luonnonvaraisella eläimellä tarkoitetaan luonnonvaraiseen eläinlajiin kuuluvaa luonnossa elävää eläintä, joka on luonnossa syntynyt tai joka on kasvatettu luontoon päästettäväksi. Noutajien A-metsästyskoetoiminta ja NKM ovat metsästyksen yhteydessä tapahtuvaa, ja ovat siten metsästyslain alaista toimintaa.  

 https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/oppaat/elainkilpailun-ja-elainnayttelyn-jarjestaminen-ja-niihin-osallistuminen/elainkilpailun-ja-elainnayttelyn-jarjestaminen-ja-niihin-osallistuminen/ 

 Linkki kennelliiton ohje kokeissa, kilpailuissa ja testeissä käytettävistä tarhatuista riistalinnuista 

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/ohje-kokeissa-kilpailuissa-ja-testeissa-kaytettavista-tarhatuista-riistalinnuista  


Tiedote 15.01.2024

Ajankohtaista lintuinfluenssatilanteesta

Tuomaritoimikunta on ollut yhteydessä Ruokavirastoon koskien lintuinfluenssatilannetta. Ruokaviraston mukaan tällä hetkellä ei ole estettä rajoittaa varislintujen käyttöä koe- tai harjoitusriistana tai esimerkiksi pakastaa varislintuja ensi kesän kokeita varten. Syksyn aikana ei ole tavattu epidemiaa varislinnuissa. Tuomaritoimikunta kuitenkin suosittaa, ettei lintuja ammuttaisi jatkokäyttöön alueilta, joilla on tavattu lintujen joukkokuolemia tai lintuinfluenssaa syksyn aikana. Lintuinfluenssatilannetta seurataan tiiviisti. Uudet rajoitukset ja suositukset voivat tulla jälleen voimaan tulevana keväänä, kun lintuja alkaa muuttaa muualta Euroopasta takaisin Suomeen.


NOME tuomarilistaus 2024 

Uuden koekalenterimuutoksen aikana lista NOME tuomareista on tällä hetkellä poissa käytöstä. NOME tuomarit löydät alla olevasta listasta: 

Tiedote 04.01.2024

Noutajien Euroopan mestaruuteen 2023 Tsekkeihin 8.-9.2.2024 lähtee Suomea edustamaan:

FI-KVA FT Middle River's Gun Ironman ja Timo Rantanen

FI-KVA FT Starcreek Spartacus ja Janne Lähteenaro

varalla

FI-KVA WT Falconfields Apollon ja Pia Kujanpää

Vauhti-Noudon Amazoniitti ja Pasi Puttonen


Vuoden 2023 ja aikaisemmat tiedotteet löydät sivupalkin linkin kautta


Tiedotteet koostanut tuomaritmk. puolesta,

Maarit Saarinen
Sihteeri
saarinen.maarit (at) outlook.com

Noutajien Rodunomaisten kokeiden tuomarit. Kuvasta puuttuu muutama tuomari. Kuva otettu Tuomarikunnan kevätkokouksessa 2023.